SAI 3.0.1 En bæredygtig beslutning

Siden 2020 har DAKOFO og den danske maltbyg-branche arbejdet sammen om en fælles Farm Sustainability Assessment (FSA)-verificering af en mængde af den danske maltbyg. Arbejdet begyndte efter ønske fra den Europæiske malteri- og bryggerisektor, som i stigende grad efterspørger dokumentation for at deres råvarer er blevet vurderet efter de tre bæredygtighedskriterier: økonomi, social ansvarlighed og miljø.

DAKOFO har som SAI koordinator været leadpartner i forhold til vores medlemmer om at implementere SAI 2.0 for høsten af maltbyg i 2020 til 2022. Verificeringen af SAI 2.0 har været en stor succes og til høsten 2023-2025 ønsker endnu flere nemlig hele 10 af vores medlemsvirksomheder at støtte om initiativet om at implementere SAI 3.0.1 som et multicrop program med plads til flere konsumafgrøder.  

 

SAI Platform 

Sustainable Agricultural Initiative Platform (SAI Platform) er en nonprofitorganisation, som er stiftet i 2002 af en række større landbrugs- og fødevarevirksomheder. I dag er mere end 170 virksomheder fra hele verden medlem af SAI.

SAI er en platform for landbrugs- og fødevareindustrien, hvor der kan diskuteres emner inden for bæredygtighed, på et prækompetitivt grundlag. Du kan læse meget mere om SAI og deres mange projekter på deres hjemmeside ved at følge linket. 

 

FMG (Farm Management Group)

Hver medlemsvirksomhed i DAKOFO skal hvert år indgive et antal landmænd, som deltager i SAI verificeringen. Listen med landmænd er anonymiseret leveret til DAKOFO. Listen med landmænd må ikke ændre sig mere end 10% hvert år. Derfor er det også meget vigtigt, at de enkelte landmænd kender SAI og er indforstået med, at de leverer korn, som er verificeret under SAI for en 3 årig periode.

 

SAQ (Sustainability Assessment Questionaire) – Et værktøj der kvalificerer bæredygtighed

En af SAI - platform's mange projekter er udarbejdelsen af SAQ værktøjet, som er består af et 122 spørgsmål i et kvalitativt spørgeskema. Spørgeskemaet kan benyttes til at vurdere, forbedre og validere bæredygtighed i planteproduktionen. Det er kun en udvalgt skare af landmænd i FMGen, som skal besvare spørgeskemaet.

Spørgsmålene er opdelt i tre overordnede grupper; Essentiel, Basis og Advanced. Alt afhængig af hvor vigtigt de vægtes i forhold det endelige resultat score. 

Ud fra den samlede svar af spørgeskemaet, bliver virksomhederne scores efter om en Bronze, Sølv eller Guld kategori (se figur til venstre). Det er kun udvalgt skare af den samlede FMG (Farm Management Group) som skal svare på de 109 spørgsmål. Den samlede scorer bliver fordelt på hele puljen af landmænd i FMGen.

 • Spørgsmålene fordeler sig indenfor flg. emner:
 • Grundlæggende spørgsmål om overholdelse af lovgivning indenfor ejerskab, fødevaresikkerhed og anvendelse af pesticider
 • Afgrødevalg med særlig fokus på håndtering af evt GMO og valg af resistente sorter
 • Jordbearbejdning med særlig fokus på biodiversitet
 • Gødningshåndtering med særlig fokus på opbevaring og gødningsplanlægning
 • Plantebeskyttelse med særlig fokus på at begrænse brugen af særlig rødlistet pesticider, samt fokus på IPM strategier
 • Affaldshåndtering på ejendommen
 • Vandingsstrategi og vandingstilladelser
 • Planteproduktion i forhold til at fremme biodiversitet.
 • Klimagasudledninger med fokus på at måle og begrænse energiforbruget
 • Arbejdsforhold for medarbejdere med fokus på sociale forhold som overenskomster, barsel og sygefravær og børnearbejde

Det samlede FSA-spørgeskema kan findes her

Liste med pesticider, som skal begrænses i produktionen (rødliste FSA39)

 

Det Danske FSA-3.0.1 Program 

Formålet med det danske maltbygprogram er at lave en objektiv vurdering af bæredygtighed i den danske konsum kornproduktion ved anvendelse af en internationalt anerkendt standard.

DAKOFO og vores medlemmer oplever et stigende ønske for at kunne levere denne dokumentation til senere led i værdikæden. Vi anser det derfor som værdifuldt, for både landmænd og virksomheder i værdikæden, at kunne levere denne dokumentation. 

DAKOFO sammen med SAI lanceret en model hvor vi som brancheforening varetager den overordnede koordination af programmet. Vores medlemsvirksomheder står for den direkte kontakt til deres leverandør landmænd, som er med i FMGen.

I 2023 har 10 medlemsvirksomheder, som råder samlet over knap 5000 landmænd, ønsket af være med i SAI 3.0.1. Vi har valgt et multicrop setup denne gang, hvor udgangspunktet er, at landmændene dyrker maltbyg. Hvis de dyrker andet, kan de let have dette med i den samlede FSA.

Ud af den samlede FMG vil en 3. parts auditor udvælge 40 landmænd, som skal svare på et spørgeskema (SAQ) som omtalt tidligere. Af disse 40 landmænd, vil 10 landmænd opnå en fysisk auditering af 3. parts auditøren.

Alle medlemsvirksomheder vil ligeledes skulle auditeres i forhold til f.eks. om de løbende lever op til betingelserne. Dvs. at virksomhederne har tegnet kontrakt med landmændene i FMGen og løbende har kontakt til disse.

 

CIP (Kontinuerlig forbedringsrapport)

SAI Platform ligger stor vægt på kontinuerlig forbedring. Således er det afgørende for vertificeringen, og formålet med vertificeringen som helhed, at alle involverede aktører både deltager aktivt i at tage stilling til hver deres udgangspunkt og desuden sætter sig mål for forbedring - primært med hensyn til produktionens bæredygtighed.

Som noget nyt i SAI 3.0.1 er der særlig fokus på målsatte forbedringer for en gruppe af landmænd eller hele FMGen. DAKOFO er derfor forpligtet til at udvikle en CIP rapport med fokus på at fastsætte mål indenfor f.eks. bæredygtigheds parametre som CHG emissioner, affaldssortering eller noget helt tredje.

 

Succesfuld Auditering

Når auditering er gennemført med succes, modtager DAKOFO og medlemsvirksomhederne et brev (Letter of Attention) hvor verificerede mængder korn indenfor de 3 kategorier (bronze, sølv og guld) vil fremgå.

Virksomhederne kan nu råde over kreditter (tons) korn, som de kan sælge til deres aftager virksomheder i værdikæden. De aftalte kreditter kan man råde over i 24 mdr. efter endt høstår.

 

Links til rapporter og præsentation om implementering i virksomheder og landmænd:

Implementation report Engelsk

Implementeringsrapport Dansk

Kort implementeringsvejledning til virksomheder

Huskeliste til virksomheder

PowerPoint præsentation virksomheder

Folder til landmænd